Imperialisme Barat dan Implikasi Ke Atas Pengislaman Borneo

Hashim Fauzy Yaacob

Abstract


Sepertimana kesultanan-kesultanan yang lain di Nusantara, beberapa kesultanan di Borneo memainkan peranan yang aktif menyebarkan Islam di wilayah berkenaan. Sebahagian masyarakat pribumi seperti kaum Melanau di Sarawak memeluk Islam seacara serentak dalam kumpulan yang besar. Hal ini berdasarkan kekeliruan dalam menentukan siapakah Melayu yang sebenamya kerana banyak suku kaum yang menerima Islam tidak mengiktiraf diri mereka sebagai "Melayu tulin" walaupun telah memeluk Islam bagi membezakan diri mereka daripada golongan "Melayu tulin". Bagaimana pun kedatangan imperialis Barat seperti Sepanyol, Belanda, British, dan Portugis telah merencatkan perkembangan Islam di Borneo. Kertas kerja ini cuba menggarap implikasi daripada kedatangan imperialis ke atas penyebaran Islam. Hal ini kerana, Islam tidak meratai Kepulauan Borneo sepertimana Islam merupakan kelompok paling besar di kepulauan Nusantara yang lain seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Tanah Melayu. Dengan keupayaan Kesultanan Brunai dan beberapa kesultanan di Kalimantan, Borneo sebenarnya berpotensi untuk di islamkan secara lebih meratai bcrbanding hari ini jika tidak kerana kcwujudan imperialisme Barat. 


Full Text:

PDF

References


Abdul Latif Abu Bakar dan Hanipah Hussin, 2004. Kepimpinan Adat Melayu Serumpun. Melaka: Institiut Seni

Malaysia Melaka

Awang Abdul Aziz Bin Awang Juned, 1992.

Islam Di Brunei Jilid I. Seri Begawan: Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Perak Sultan Brunei

dan pusat Sejarah Brunei Darusslam. Bastin, J. and Benda, Harry J. 1977. A History of Modern Southeast Asia: Colonialism, Nationalism, and

Decolonialization. Sydney: Prentice-Hall. Bock, C. 1985. The Head-Hunters of Borneo:

A Narrative of Travel up the

Mahakkam and Down the Barito; also

Joumeyings in Sumatra (rerprint from 1881 edition). Singapore: Oxford University Press.

H. Aqib Suminto, 1985. Islam Di Indonesia Politik Hindia Belanda Het Kantoor voor Inlandsche zaken. Singapura:

Pustaka Nasional.

Hipkins, James R, 1972. The History of the

Chinese in Borneo. Sarawak Museum

Journal. Vol. XIV Nos. 38-39, pp. 109-151 Hussin Mutalib, 2008. Islam in Southeast Asia.

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20. No.2, Desember 2015 ISSN 2442-3424

tertarik kepada kajian seperti etnografi golongan pribumi di pendalaman. Sejarawan pula banyak memfokus kepada kesan-kesan seperti kebangkitan politik. Tumpuan terhadap implikasi ke atas agama Islam tidak banyak diperkatakan terutama dalam konteks penyebaran Islam walaupun penulis banyak menegaskan, imperialisme tidak memberi kesan ke atas penduduk yang telah menerima Islam sama ada di Borneo atau wilayah lain di Nusantara seperti di Mindanao, Jawa, Sumatera, Sulawesi atau Tanah Melayu. Kertas ini memfokus kepada penyebaran Islam kerana agama ini yang lebih berpengaruh di Nusantara berbanding agama lain. Justeru itu diharap kajian lebih mendalam dapat dilakukan bagi mengenalpasti kesan sebenar imperialisme ke atas penyebaran agam suci ini di Nusantara.

No. 11. Singapore: Instittute of Southeast

Asian Studies.

Kamrani Buseri, Humaidy & Ahmad Juhaidi,

Islam dan Keragaman Budaya Lokal Di Kalimantan". Dim. Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus AF edt. Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi

Islam di Bumi Nusantara. Jakarta: Mizan. King, Victor. T. 1993. The Peoples of Borneo.

Oxford: Blackwell.

Legge, J.D. (1981) Indonesia (terj.).Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lockard, Craig. A. 1971. Charles Brooke and

the Foundations of the Modern Chinese Community in Sarawak, 1863-1917. Sarawak Museum Journal Vol XIX Nos 38- 39.

Lockard, Craig.A. 1971. The Early Development of Kuching 1820-1857,

JMBRAS Vol. 49.

Louis, WM Roger, 1973. Imperialism: The

Robinson and Gallagher Controversy.

New York: Franklin Watts.

Moor, J.H. 1837. Notices of the Indian

Archipelago and Adjacent Countries.

Singapore: Frank Cass and Company Limited.

Muhiddin Yusin, 1990. Islam Di Sabah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pole-Evans, R.J, 1956. "The Supreme Council, Sarawak". Sarawak Museum Journal, Vol 7, Nos 7-9, June 1956, pp.89-108.

Robequain, C. 1954. Malaya, Indonesia, Borneo, and the Philippines (translated

by E.D. Laborde). London: Longmans. Snyder, Louis L. 1973. The Imperialism

Reader. New York: Kennikat Press. Tarling, N. 2001. Imperialism in Southeast

Asia. London: Routledge.

Varney, Peter D. () The Anglican Church in

Sarawak from 1848 to 1852. Sarawak Museum Journal, pp.377-401.
DOI: http://dx.doi.org/10.26418%2Fproyeksi.v20i02.905

Article Metrics

Abstract view : 2387 times
PDF - 31 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

View My Stats 

 

INDEXING